Học thuyết tạng tượng

Thuyết tạng tượng là một thuyết trong hệ thống lý luận của y học cổ truyền, chỉ ra hình tượng và hình thái tạng phủ của con người dựa trên…