Tạng Phế

Về mặt giải phẩu học, phế chính là hai lá phổi. Tuy nhiên về chức năng, phế biểu hiện như sau: Phế chủ khí: Phế có chức năng hô hấp…