Tạng Tâm

Tâm là tạng quan trọng nhất, là quân hỏa, là trung tâm những hoạt động sống của cơ thể. Tâm nằm trong lồng ngực, biểu hiện một số chức năng:…