Tạng Tỳ

Tỳ là cơ quan có chức năng tiêu hóa dinh dưỡng. Như vậy nếu theo chức năng của tỳ mà suy rộng thì tỳ bao gồm những cơ quan mang…