Học thuyết tạng tượng

Thuyết tạng tượng là một thuyết trong hệ thống lý luận của y học cổ truyền, chỉ ra hình tượng và hình thái tạng phủ của con người dựa trên…

Đáp ứng tín hiệu trong tế bào

Tế bào luôn phải tiếp nhận và xử lý những tín hiệu từ môi trường ngoại bào để đáp ứng những thay đổi tức thời đang diễn ra xung quanh.…

Sơ lược thông tin về tế bào

Tế bào  Tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống có khả…